CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut PIHAK PERTAMA

Dengan Ini Memberikan Kuasa Menjual Kebun ……… Dan Negosiasi.

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :


Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk menjual kebun sawit seluas …… Ha. Berlokasi di ……………, Desa ………. dan Desa ……. kecamatan ……….. Kabupaten …….., Propinsi ………….

Demikianlah surat kuasa ini kami buat untuk dipergunakan semestinya.Yang Memberi Kuasa,
Yang Memberi Kuasa,

0 komentar:

Post a Comment